Onderwijs
 

COG ziet het als haar taak om in een professionele onderwijsomgeving leerlingen en studenten voor te bereiden op het leven. Met oog voor ieders kwaliteiten bieden we de uitdaging die daarbij past, op elk niveau. 

Met ons onderwijs sluiten we aan bij de belevingswereld van onze leerlingen en studenten. En we laten ze zien wat er nog méér mogelijk is. Zo prikkelen we hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit, geven feedback en bieden zoveel mogelijk maatwerk.

 

 

 

Tevreden zijn we als onze leerlingen en studenten kritisch denkvermogen en verantwoordelijkheidsbesef hebben ontwikkeld. Dat ze weten wie zij zijn, wat ze belangrijk vinden en wat zij willen bijdragen aan de wereld om ons heen. 

Een leven lang leren

Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt.
We delen kennis. We leren met en van elkaar door scholing, intervisie en informeel leren.

Samen maken we ons onderwijs. Dat bieden we op verschillende niveaus: van vmbo tot gymnasium+,
mbo, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten. Kortom; onderwijs voor
een leven lang leren. COG staat voor Christelijke Onderwijsgroep en is de overkoepelende stichting van de aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing en visie zijn onze inspiratie. 

Aangesloten scholen

              

Het Perron is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs. Levensecht leren is de basisgedachte van Het Perron, zowel op school als tijdens stages. Dichtbij de praktijk van de werkvloer, wordt voor leerlingen de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein.


 

 

 

 

De Arentheem Scholengroep biedt op drie locaties voortgezet onderwijs aan, van praktijkschool tot gymnasium+. Leerlingen hebben hier uitstekende mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau. De drie scholen van de Arentheem Scholengroep bieden eigentijds en ambitieus onderwijs, dat verder gaat dan een diploma. Ook op sportief en cultureel gebied worden leerlingen uitgedaagd om met creativiteit en ondernemingszin het beste uit zichzelf te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPGRADE is de praktijkopleider voor bedrijven en particulieren. Voor bijna elke scholingsvraag biedt UPGRADE een passende oplossing: van (bedrijfs)opleidingen en maatwerktrajecten tot beroepskeuze- onderzoek en sollicitatietrainingen. 

 

 

Knooppunt Techniek wil de instroom in technische opleidingen vergroten. De netwerkorganisatie verbindt, ontwikkelt en ondersteunt het onderwijs in diverse techniekprojecten, op het gebied van kiezen, leren en werken. Met haar doelstellingen sluit ze aan bij de landelijke doelstelling van het Techniekpact.  


      
ROC A12 is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor 'doeners', met professionele voorzieningen voor meer dan honderd mbo-opleidingen en ruim 6.000 studenten, in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Het ROC biedt de voordelen van een groot college, én een prettige en vertrouwde sfeer door de kleinschalige opzet van de afdelingen. Er zijn vestigingen in Arnhem, Ede, Veenendaal, en Velp. Onder de paraplu van ROC A12 profileren de locaties zich op eigen wijze, met een eigen naam.

          


   

 

  

Organisatie

Ons onderwijs heeft impact op de toekomst. In de omgang met elkaar, onze middelen, partners en de wereld, willen we op duurzame wijze handelen. We streven ernaar om dat wat ons door de maatschappij wordt toevertrouwd, op een goede manier te behandelen en door te geven.

COG is ingericht volgens het two-tier model. Dat betekent dat het college van bestuur haar taken uitvoert onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van COG. De directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten op de scholen en leggen daarover verantwoording af aan het college van bestuur. 

De Gemeenschappelijke dienst COG ondersteunt het college van bestuur en de scholen bij het realiseren van de strategische doelstellingen. Het gaat over stafdiensten zoals financiële administratie, ICT-beheer, beleid, onderwijskwaliteit en huisvesting. 

Het college van bestuur wordt gevormd door Jan Jacob van Dijk (voorzitter) en Pauline Satter (lid).

Vacatures

Werken bij COG
COG staat voor samen leren en ontwikkelen in een professionele omgeving. Onze scholen kennen een grote diversiteit in de achtergronden van leerlingen en studenten. Onze medewerkers moeten daarom steeds meer rekening houden met verschillen in leerstijl, tempo, cognitie en gedrag.

We vinden inspiratie en nieuwe inzichten in onderwijsvernieuwing. We zetten in op teamontwikkeling en creëren mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. Met elkaar zijn we alert op de kwaliteit en effectiviteit van het eigen handelen en dat van onze organisatie. We komen graag in contact met mensen met ook zo'n onderzoekende en lerende houding.

 

Bekijk alle vacatures binnen onze stichting

Downloads
Contact

 

 

 

 

 

 

 

Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

Reehorsterweg 80
Postbus 78
6710 BB Ede
T 0318 664 100

info@cog.nl
www.cog.nl