Privacyverklaring

Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door COG verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Deze Privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Voor studenten en medewerkers van COG hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld die op het intranet beschikbaar is. 

Mocht u vragen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Onze contactgegevens zijn: info@cog.nl 

COG heeft daarnaast een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via: fg@cog.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
COG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • voor- en achternaam 
 • geboortedatum 
 • adresgegevens 
 • telefoonnummer 
 • e-mailadres 
 • IP-adres 
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites. 
 • Internetbrowser en apparaat type. 
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  
 
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op fg@cog.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
COG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • COG analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren; 
 • COG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Nieuwsbrief 
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan onze nieuwsbrief met informatie, nieuws en ontwikkelingen over COG. U kunt zich altijd afmelden van deze nieuwsbrief door op de afmeldlink in een nieuwsbericht te klikken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
COG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
COG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens conform het documentair structuurplan van de mbo-raad. Mocht je deze niet kunnen vinden? Neem dan contact op met: info@cog.nl  

Delen van persoonsgegevens met derden 
COG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. COG blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
COG gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
COG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

COG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (COG.nl en alle andere domeinnamen die COG onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres. 

 
Responsible Disclosure 
Hackers kunnen (op ethisch verantwoorde wijze) kwetsbaarheden ontdekken in onze beveiliging. Daar kunnen we van leren en mogelijke schade voorkomen. Hier het beleid hoe COG hier mee omgaat (communicatie, eventuele beloning) en wat de spelregels zijn voor de melder. Als een ethische hacker aan deze regels voldoet, zullen wij geen aangifte bij de politie doen. 


Wat wij van de hacker eisen: 

 • Geen openbaarmaking of wijziging van onze gegevens; 
 • Onze gegevens en/of de kwetsbaarheid niet delen met anderen; 
 • Ons zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) en zo volledig mogelijk te informeren op info@cog.nl; 
 • Geen gebruik te maken van deze gegevens door bijvoorbeeld extracties te maken van de database of andere handelingen met de gegevens uit te voeren. 

 

Wat wij de hacker beloven: 

 • We ondernemen geen juridische stappen; 
 • We reageren binnen 5 werkdagen; 
 • We handelen dit vertrouwelijk af; 
 • We houden hem/haar op de hoogte. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacyrecht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. 

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van COG. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken aan u over te dragen of aan een andere organisatie. 

Als u een van deze rechten wil uitvoeren, dan kunt u schriftelijk verzoek mailen naar de functionaris voor gegevensbescherming via: fg@cog.nl 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

COG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar het formulier te gaan. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst op 21-11-2022 aangepast.